Beleidsplan / afspraken 2013-2018

 • De stichting Gikeno Foundation Kenya is een goede doelen organisatie zonder enig winstoogmerk. In die zin tracht de stichting in de beleidsperiode ook particulieren en bedrijven te motiveren en te inspireren steun te verlenen in geldelijke maar ook in materiële zin teneinde haar doelstellingen te realiseren.
 • Tevens wil de stichting particulieren, bedrijven maar ook overheden inspireren tot acties om onderwijskundige achterstand in ontwikkelingslanden te verbeteren.
 • Door de school wordt een investeringsplan, met de meest acute behoeften, opgesteld, dat via onze contactpersoon naar Nederland wordt gestuurd. Dit investeringsplan wordt op projectbasis door het bestuur gefiatteerd. De daarvoor benodigde bescheiden worden geadministreerd in Nederland. Controle van de realisering van de aanvragen vindt om niet plaats door onze contactpersoon in Kenya. Periodiek gaat daarnaast een vertegenwoordiger van het bestuur ( op niet door de stichting betaalde kosten) de situatie ter plekke controleren en afspraken maken voor nieuwe projecten. De primaire focus is gericht op het uitbreiden van het aantal klaslokalen, het verbeteren van het sanitaire blok en de hygiëne. In de tweede fase komt het aanvullen van het onderwijskundig materiaal aan bod.
 • Bij oprichting en binnen het bestuur is besloten dat de ontvangen sponsorgelden en donaties rechtstreeks ten gunste komen van de in doelomschrijving van de stichting opgenomen uitgangspunten. Voor zover dit niet in de statuten duidelijk is opgenomen wordt dit verder in het huishoudelijk reglement opgenomen.
 • Het bestuur zal op geen enkele wijze eigen kosten in rekening brengen cq werkt "pro Deo" gedreven door haar missie om de kinderen op de Gikeno Primary School een menswaardige opleiding en toekomst te kunnen bieden.
 • Vooralsnog wordt getracht via sponsoring en kleine fundraisingprojecten middelen te genereren die een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de doelstelling.
 • Daarnaast wordt getracht professionals om niet een bijdrage te laten leveren aan het realiseren van de doelstelling van de stichting.
 • Ook wordt geïnteresseerden de gelegenheid gegeven ter plekke op eigen kosten de voortgang van het project te volgen en ter plekke te ondersteunen.
 • De realisering van de website is kosteloos verricht. De komende periode zal er veel inspanning worden verricht de inhoud van de website te professionaliseren alsmede deze ook "social media proof" te maken.
 • In de beleidsperiode wordt er tevens op gericht een CBF certificering te realiseren middels de verwerving van een verklaring van geen bezwaar. De eerste contacten daartoe zijn gelegd.
 • Het bestuur tijdens oprichting bestaat uit 3 personen. Om haar onafhankelijkheid als bestuur te borgen zal middels het verder te verfijnen huishoudelijk reglement de benoemingsduur van de bestuursleden beperkt blijven tot 5 jaar. Een eventuele herbenoeming blijft wel mogelijk. Tevens is in het kader van de onafhankelijkheid statutair vastgelegd dat de bestuurders alleen gezamenlijk bevoegd zijn. Het bestuur ontvangt uiteraard geen beloning voor haar activiteiten. Het publiceren van het eerste jaarverslag (inclusief financiële verantwoording) wordt gepland begin 2016.